Nové 90-denní experimenty s krysami boří korporátní propagandu GMO

rat-study-natural-blaze

Zastánci genetické modifikace, kteří neustále omílají svá nepravdivá tvrzení, že věda zjevně prokázala bezpečnost GMO (Geneticky modifikované organizmy), nyní krátce přede Dnem díkůvzdání v uplynulém roce utrpěli další ránu. Stalo se tak proto, že byla publikována další studie, která demonstruje negativní zdravotní dopady GMO na trávicí trakt.

Na obrázku:

a, b: Normální střevo krys krmených geneticky nemodifikovanou kukuřicí

c, d: Střevo krys, krmených GM kukuřicí, které nese známky eroze, trhlin a poškozených buněk

Tato studie autorů Ibrahima a Okashy s titulkem “Vliv geneticky modifikované kukuřice na lačníkovou sliznici dospělého samce bílé krysy”, která byla publikována v časopise Experimentální a toxikologická patologie, prokázala, že krysy krmené pouhých 90 dní geneticky modifikovanou (GM Bt-bacillus thuringiesis) kukuřicí MON810 skutečně utrpěly vážné poškození povrchových membrán sliznice lačníku, který je součástí tenkého střeva.

Krysy byly krmeny specifickou odrůdou kukuřice MON810: Ajeeb YG. To je geneticky modifikovaná verze druhu Ajeeb, která je místní odrůdou kukuřice pěstované v Egyptě. GM verze byla vypěstována společností Monsanto pro egyptský trh.

U krys, které byly krmeny GM kukuřicí, se kukuřice MON810 podílela na  jejich celkové dietě 30%. Sledované skupině bylo podáváno stejné množství geneticky nemodifikované kukuřice.

U skupiny krmené GM kukuřicí bylo zřetelně zjištěno vážné poškození prstovitých útvarů ve střevě, známých jako klky, které absorbují živiny z potravy. Byly zdeformované a zploštělé a dokonce některé buňky byly srostlé.

Studie obsahuje obrázky a fotografie poškození. Objevily se i známky zánětu v okolí poškozených partií ve formě infiltrace bílých krvinek. Slizniční žlázy byly porušené a cévy směstnané. Byla zjištěna i zvýšená úroveň úbytku buněk sliznice, zvýšená míra dělení buněk pokrývajících slizniční žlázy a větší množství pohárkových buněk vylučujících hlen.

Poškození u krys krmených GMO bylo tak zřetelné, že výzkumníci došli k závěru, že “konzumace GM-kukuřice výrazně ovlivňuje histologickou [mikroskopickou] strukturu lačníku”.

Dodali také:

Výsledky proběhlého experimentu ukázaly, že navzdory zprávám přesvědčujících o neškodnosti GM produktů, GM kukuřice výrazně ovlivnila histologickou strukturu sliznice lačníku na více úrovních a odhalila některé alarmující příznaky, jako progresivní a erozivní hemoragická poranění ve spojení s několika ultrastrukturálními změnami, které zde byly poprvé popsány v souvislosti s lačníkem ovlivněným konzumací GM kukuřice.

Výzkumníci také vyzývali k rozšíření výzkumu v zájmu přesného stanovení, jak tato zátěž GM kukuřice ovlivnila tento typ poškození trávicího traktu. Jejich předpoklady se zabývají jak přímým poškozením v důsledku Bt toxinu, tak i nepřímým škodám v důsledku rozpadu střevních bakterií.

Tato studie je omezena faktem, že sledované skupině nebyl podáván sortiment nemodifikované kukuřice Ajeeb a neproběhla žádná analýza zaměřená na možnou přítomnost zbytků pesticidů a dalších kontaminantů. Přesto mají výsledky nového experimentu neobyčejný význam spočívající v tom, že nejlépe demonstrují, jak GM810: Ajeeb YG poškozuje trávicí systém.

Výsledky nicméně hodnověrně naznačují, že příčinou těchto poškození je právě proces genetické modifikace. Tato studie není jedinou svého druhu.

Jak píše organizace GM Watch,

dvě předešlé studie provedené egyptskými vědci na krysách krmených stejnou GM kukuřicí, MON810: Ajeeb YG, prokázaly zdravotní újmy u zvířat krmených GM variantou. Srovnávacím kritériem bylo v těchto případech podávání sortimentu Ajeeb nepocházející z GM, z čehož vyplývá, že známky onemocnění vyskytující se u krys byly důsledkem procesu GM.

První studie uvádí, že krysy krmené MON810: Ajeeb YG po dobu 45 a 91 dnů vykazovaly změny na orgánech i v tělesné hmotnosti a biochemii krve, na rozdíl od krys paralelně s nimi a za stejných podmínek krmených sortimentem geneticky nemodifikované kukuřice Ajeeb. Autoři uvedli, že změny by mohly indikovat “potenciální nepříznivé zdravotně-toxické vlivy”, které vyžadují další zkoumání [3].

Druhá studie zobrazuje výsledky histopatologických (mikroskopických) výzkumů provedených stejnou skupinou výzkumníků, kteří zjistili toxické vlivy na více orgánů krys krmených kukuřicí GM MON810: Ajeeb YG po dobu 91 dnů. Tyto vlivy se projevily abnormalitami a ztučněním jaterních buněk, směstnáním cév v ledvinách a nadměrným růstem a nekrózou (odumíráním) střevních klků. Vyhodnocení testů prokázalo nekrózu a deskvamaci (rozpad) spermatogoniálních buněk, které jsou základem pro tvorbu buněk spermatu a tím ovlivňují samčí plodnost [4].

Důležité je, že nálezy druhé studie, jmenovitě buněčné abnormality, městnání krevních cév a poškození střevních klků, byly zjištěny i v novém experimentu provedeném Ibrahimem a Okashou.

Je nutno zdůraznit, že při obou těchto experimentech byl sledované skupině podáván sortiment geneticky nemodifikované kukuřice Ajeeb, což prokazuje, že velmi pravděpodobně má tato poškození na svědomí proces genetické modifikace. Zrovna tak je třeba podotknout, že krysy nyní nevykazovaly vnější příznaky onemocnění (pravděpodobně kvůli krátké době experimentu), ale bezpochyby nemocné byly.

Snad můžeme nyní pomalu ukládat k ledu falešná tvrzení stoupenců GMO, že žádné experimenty dosud neprokázaly nebezpečí hrozící od GMO. Zveřejňováním nových a dalších experimentů, které prokazují hrozbu GMO, budou jejich vytrvalí propagátoři – korporace, vládní regulační úřady, vědečtí prostituti i prolhaná zpravodajská média – nadále ztrácet na své důvěryhodnosti.

ACTIVIST POST

3. prosince 2017

Brandon Turbeville

Zdroj: http://www.activistpost.com/2017/01/new-90-day-rat-study-destroys-corporate-gmo-propaganda.html

loading…

Není zde článek celý?