PREJAV T. E. ROSTASA NA ZJAZDE: VÝZVA NA ZALOŽENIE SLOVANSKÉHO MEDIÁLNEHO DOMU

tiborrostassDrahí bratia a sestry slovanských národov, sme synmi a dcérami starobylého kmeňa, ktorý si nadovšetko ctil a miloval vlastnú krv, ale aj zem, na ktorej po celé tisícročia múdro hospodáril. V našich génoch nikdy nebola zapísaná pustošiaca dobyvačnosť a tyrania iných – sme až príliš zviazaní láskou k blížnym a rodine. Našou najväčšou slabinou je malá súdržnosť a schopnosť postaviť majestátnu pevnosť, kde budú chránené všetky naše kmene túžiace žiť slobodný život suverénnych národov. Žiaľ, neraz v histórii sme boli podvedení a mnohí z našich vlastných radov zodvihli zbraň v hrôzostrašných vojnách brata proti bratovi. Vždy to bolo vinou tých, ktorí naše duše zaplavovali lživými slovami.

Už v dobách minulých usilovali o spoločný dom Slovanov slovanskí panovníci ako Samo, veľkomoravský Rastislav, Svätopluk, chorvátsky župan Ľudovít, srbský cár Dušan, český Břetislav, Otakar II., poľský Boleslav Chrabrý. Vždy a znova však idea všeslovanstva narážala na absolútne nedostatočnú sebauvedomelosť našich kmeňov, v ktorej ich udržiavala cudzia moc a domáca meštianska šľachta. Navyše spôsob usporiadania a správy slovanských kmeňov priam lákal agresívnych dobyvateľov so železnou vôľou dominovať, kolonizovať a vládnuť nad inými, čo bolo a je pre slovanské národy čímsi cudzím. Slovanstvo neznesie panovníka, jednotlivé kmene a národy sa okrem Veľkej Moravy
nikdy nedokázali spojiť, no vo všeobecnej miere ani nadchnúť ideálmi spoločného domu. História nás učí, že namiesto toho sme sa často vrhali do bratovražedných vojen a zrád, na základe ktorých napokon zanikla aj Veľkomoravská ríša.

Našu túžbu, ale o to väčšiu neschopnosť vytvoriť silnú a prosperujúcu slovanskú vzájomnosť limitoval patriarchálny spôsob života v malých, rozdrobených a vzájomne súperiacich skupinkách. Aj z tohto uhla pohľadu sa ukazuje, že už celé generácie a generácie Slovanom chýba povestná románska či germánska vôľa a jednota. Tak sa všetky slovanské územia priľahlé k impériám stávajú korisťou – stačilo iba vyhlásiť právo s Božou milosťou vyvolených a splnomocnených cisárov katolíckej cirkvi vládnuť nad Slovanmi. Toto by sa však nikdy nestalo, ak by sme sami seba nepovažovali za rovnako silných a odolných, ak by sme medzi sebou neviedli nekonečné spory, no najmä ak by nás zjednocovala myšlienka vyššej spravodlivosti, poriadku a solidarity. Žiaľ, tieto princípy si pred nami – Slovanmi s láskou zahľadenými
do rodnej zeme, no najmä rodiny – osvojili cudzí dobyvatelia. Lež práve Slovania odrazili Turkov pred bránami Viedne, Slovania zastavili
fatálne Napoleonovo dobývanie Európy, Slovania vyhnali fašizmus až k Brandenburskej bráne.

Dnes si viac ako kedykoľvek predtým uvedomujeme obrovskú moc informácií, ktoré menia verejnú mienku a v konečnom dôsledku rozhodujú
o prežití. Tá masívna nenávisť, akou médiá v rukách elity dennodenne štvú a nabádajú na nenávisť voči slovanstvu a špeciálne voči Rusku,
je neprehliadnuteľná. Práve médiá nesú plnú zodpovednosť za stav našej spoločnosti a bezbrehý úpadok kultúry a pôvodných cností i hodnôt.
Mediálne giganty sveta v rukách zopár vyvolených už po celé generácie sledujú zámery a ciele privátnych skupín. A tieto skupiny Slovanov
nenávidia, pretože si veľmi jasne uvedomujú, že práve Slovania v rozhodujúcich chvíľach rozdrvia všetkých ohrozovateľov ako knieža Sviatoslav vo svojom triumfálnom ťažení proti Chazarom.

Rozklad každej našej dobrej idey a spoločných záujmov sa deje vo vnútri našich krajín. Moc, ktorá ako metastázy preniká naším organizmom, je moc napojená na bezbrehý prílev financií. Za peniaze si kupuje duše našich ľudí, ktorí spravia čokoľvek, čo im kniežatá zla prikážu. Práve sem musíme v dnešných časoch sústrediť všetku našu energiu a nádej. Ak nebude existovať masívna podpora spoločného mediálneho domu, časom našich potomkov celkom zničia a vyhubia cudzie záujmy zasiate do ich vedomia. Našou prvoradou úlohou je spojiť naše sily a vybudovať gigantickú kultúrnu ustanovizeň, z ktorej sa budú napájať všetky deti slovanského sveta, aby mohli šíriť posolstvá
mieru a nádeje. Tu bude učinené zadosť vzdelanosti, nad ktorou chcú vládnuť iní, tu bude vytvorený priestor navyvážené informácie a správy,
tu bude môcť prekvitať povedomie o všetkých dôležitých momentoch minulosti, ale aj veľkých plánoch do budúcna. Prostredníctvom slovanského mediálneho domu budú do myslí prenikať slová o nových výzvach ekonomiky postavenej na energetických zdrojoch, dobrých investíciách a vzájomnom obchode, ako aj o spoločných a jednotných postojoch v otázkach bezpečnosti všetkých suverénnych slovanských krajín.

Ak nebude vôľa vytvoriť chrabrého bohatiera odrážajúceho útoky zlomyseľných vyvolených, ak nepochopíme, že dnes je najdôležitejšou úlohou vytvoriť medzinárodné slovanské mediálne impérium, potom nás zvnútra zničia dobre zaplatené sily cudzích záujmov. Preto si vás aj z tohto miesta v mene našej budúcnosti dovoľujem vyzvať k jednote a vzájomnej spolupráci pri postavení najúčinnejšej bariéry voči zlu.

Tibor Eliot Rostass, Zem a Vek, www.rostas.news

loading…

Není zde článek celý?