Co vlastně znamená být na alternativní pravici? Prohlášení z Charlotesville

V souvislostí se sobotní (12. 8. 2017) plánovanou demonstrací Unite the Right ve virginijském městě Charlotesville vydal jeden z hlavních organizátorů a vůdců americké identitární pravice Richard Spencer následující “mini-manifesto”. Samotná demonstrace byla zmařena nezákonnou a protiústavní součinností místních politiků, policie, levicových zločineckých skupin a nepřátelských médií. Co se v Charlotesville skutečně stalo, si můžete v češtině přečíst zde. Popisy amerických i našich médií hlavního proudu často balancují na hranici nezamýšleného komična a nejhrubozrnější propagandy.  -Redakce DP

Autor: Richard Spencer

 1. Rasa

Rasa je skutečná, záleží na ní a představuje základ identity.

„Bělošský“ je zastřešující termín označující národy a etnických skupin z celého světa, jejichž původ je odvozen z indoevropské rasy, často nazývané také „árijská“. Za „Evropany“ jsou pak považovány hlavní skupiny této rasy – keltská, germánská, helénská, latinská, severská a slovanská – z nichž vyrostly spřízněné kultury a společná civilizace

 1. Židé

Židé jsou etnonáboženská skupina, od Evropanů odlišná. V průběhu dějin často žili v evropských společnostech, aniž by však byli jejich součástí. Zachování jejich svébytné židovské identity bylo a zůstává podmíněno odporem vůči asimilaci, někdy projevované i nepřátelstvím k okolním nežidovským skupinám. „Žido-křesťanské“ hodnoty sice mohou znít jako pro mnohé přitažlivé politické heslo, jde ale o značně pokroucený výklad dějinné i metafyzické reality – a to nejen židovské, ale i evropské.

 1. Etnostát

Národy musejí zajistit svou existenci, jedinečnost i svůj rozvoj a rozkvět. Stát je existenční entitou, která v tom nejlepším případě funguje jako fyzické ztělesnění bytí, řádu a vůle národa k životu. Státy definované na etnickém a rasovém základě jsou legitimní i nezbytné.

 1. Metapolitika

Kultura je projevem ducha – a z ní následně vychází politika. Alternativní pravice vede situační a ideologickou válku proti těm, kdo se snaží o dekonstrukci evropské historie a identity. Zatuchlé hodnoty Woodstocku a Wall Street pro nás neznamenají vůbec nic.

 1. Bílá Amerika

Spojené státy založili v prvé řadě anglosaští protestanté. Do 20. století pak vznikl v Novém světě soudržný a jednotný evropský křesťanský národ. Obyvatelé kontinentu dalších ras se s bělochy často dostávali do konfliktů nebo byli vůči nim v podřízeném postavení. Běloši také vtisknuli tvář americké společnosti a politickému uspořádání.

 1. Evropa

Evropa je naší společnou domovinou, a v její půdě zbrocené krví našich předků spočívají také kosti generací našich lidí.

V klíčových okamžicích svých dějin poznala Evropa jednotu, ale i rozdrobení, sváry a zradu. Bratrské evropské národy spolu navzájem soupeřily, navzájem se nenáviděly i pobíjely. Tento „luxus“ bratrovražedných půtek si dnes už dovolit nemůžeme. „Války mezi bratry“ nemají vítězů a vedou náš přímou cestou k pádu nás všech. Evropané se musí coby rodina sjednotit.

Tak zvaná „uprchlická krize“ je invaze, válka bez kulek, vedená na frontách rasy, náboženství, pohlaví i morálky. V sázce není nic menšího než evropská identita samotná – zůstane kontinent centrem společného příběhu našeho lidu, nebo se stane jen další výspou islámu?

 1. Rodina

Rodina – muž a žena v milujícím svazku, v němž plodí potomstvo – je nezbytnou základní jednotkou zdravé a fungující společnosti.

 1. Lidská přirozenost

Člověk není nepopsaný list, na který lze nanést cokoliv, ani se nerodí jako bezelstný vznešený divoch. Lidská přirozenost – realita rasy, pohlaví, dědičnosti a vrozeného nadání – je tou vůbec nejmocnější silou, jež utváří jednotlivce, rodiny, společnosti i národy.

 1. Ženy a sex

Ženy v roli matek a pečovatelek jsou klíčem k budoucnosti naší rasy a civilizace. Pevně a rozhodně vystupujeme proti feminismu, úchylkám, marnému popírání biologické reality i všemu další, co škodí zdravým vztahům mužů a žen. Musíme překonat ubohou a osamělou „pornografickou kulturu“ dnešní doby a vrátit se k sexualitě, která je plodná a erotická v tom nejpůvodnějším slova smyslu.

 1. Zahraniční politika

Zahraniční politika evropských států (včetně imigrace, diplomatických vztahů a války) by měla být utvářena zájmy jejich národů – nikoliv zvláštními ani zahraničními zájmy, výsledovkou korporací nebo Sirénami globalismu, humanitářství či „konce dějin“. A pokud má „šovinismus“ znamenat snahy udělat z Neevropanů Evropany, pak rozhodně nejsme „západními šovinisty“.

 1. Svoboda slova

Američtí občané by měli požívat svobody slova zaručeného ústavou; chceme, aby tomu tak bylo pro všechny evropské skupiny a národy. Jsme proti všem, kteří se pokoušejí omezit svobodu slova těm, s nimiž nesouhlasí – ať už tak činí prostřednictvím vládní cenzury, korporátních opatření a podmínek, znepřístupnění digitálních platforem či zastrašování.

 1. Střelné zbraně

Všichni američtí občané i všichni Evropané by měli mít právo nosit zbraň, jak na ochranu sebe i svých rodin, tak pro účely mužného loveckého sportu.

 1. Globalizace

Mezinárodní obchod a výměna idejí v dobré víře může být prospěšná pro všechny. Hospodářská a politická globalizace však drtí a likviduje autentické kultury. Vyspělé země se mění na velké „nic“ a „nikde“: jednotvárná betonová odkladiště a nákupní centra, odstřižená od kultury, národa i dějin. Globalizace neohrožuje jen Evropany, ale nositele každé jedinečné identity na Zemi.

 1. Levice

Levičáctví je smrtonosná ideologie, jíž je třeba se postavit a porazit ji. „Umění důstojně prohrávat“ vede jedině ke zničení našeho lidu i civilizace.

 1. Ekonomika

Ekonomické svobody nejsou cílem samy o sobě. Veškerá hospodářská politika by měla směřovat ke službě zájmům daného národa – zájmy byznysmenů a globálních obchodníků nikdy nesmějí dostat přednost před blahem pracujících, rodin ani přírodního světa.

 1. Život ve městech

Auta, dálniční síť a z toho vzniknuvší „automobilová kultura“ přispěly lvím dílem ke smrti měst. I když ve městech nechce a nebude žít každý, ta přesto zůstávají životně důležitými centry kultury, společenství, učenosti i umění. Američtí běloši předchozích generací je nikdy neměli opouštět a my bychom z nich znovu měli vytvořit klenoty naší civilizace.

 1. Přírodní svět

Protože jsme jeho součástí i nad ním, tvoříme zvláštní součást přirozeného řádu. Máme potenciál k tomu stát se ochránci nebo ničiteli přírody. Ponecháme-li na moment stranou sporné otázky jako globální oteplování nebo vyplýtvání zdrojů, evropské země by nepochybně měly investovat do národních parků, rezervací a území s přirozeným vývojem, stejně jako do rozvoje udržitelného zemědělství a pastevectví. Přírodní svět i náš kontakt s ním je pak účelem sám o sobě.

 1. Osmašedesátníci

Generace narozená mezi lety 1945 a 1964 selhala ve své povinnosti strážit a předat svým dětem pochodeň civilizace. Tak zvaná „osmašedesátníci“ se vyžívají v dětinském narcismu nejhoršího střihu; přestože jsou zodpovědní za neblahý současný stav, nejsou podle všeho ani schopní uznat své zavinění.

Naléhavě tak potřebujeme novou generaci vůdců.

 1. Vzdělání

Moderní vzdělání – od školky po postgraduální studium – je prolezlé korupcí do té míry, že se jeho zamýšlený smysl vytrácí. Toto (veřejné i soukromé) odvětví dnes slouží levicovým ideologům, bankám poskytujícím půjčky a nové administrativně-manažerské třídě mnohem víc než studentům a jejich rodičům.

Dětem by se nemělo dostávat liberální indoktrinace, ale základů jazyka, matematiky, umění, dějin a vědy. Vyšší vzdělání – jež v žádném případě není „právem“ ani „cestou ke středostavovskému životu“ – by mělo být vyhrazeno pouze kognitivní elitě oddané hledání pravdy; pro většinu se nehodí a často těmto lidem dokonce škodí. Praktičtěji orientované vzdělání – výuční obory a odborné školy – by se znovu měly stát normou pro většinu občanů.

 1. Osobní povinnosti

Muž se odlišuje od masy svými činy. Každý musí svým vlastním způsobem usilovat o to být něčím víc než obyčejným člověkem: o úctu svých dědiců; o to být součástí něčeho většího než je on sám.

Prohlášení R. Spencera a jeho kolegů What It Means To Be Alt-Right bylo zveřejněno na webu altright.com 11. srpna 2017.

Není zde článek celý?