Integrace po muslimsku!?

Tzv. „integrace“ muslimských imigrantů už v zemích EU spolkla miliardy a miliardy Euro. A výsledek? Jediné, co se spolehlivě podařilo do Evropy importovat a „integrovat“ je přetrvávající islámský vražedný terorismus a izolovanost.

Něco je tedy moc špatně!

Sociální integrace je začlenění osob do většinové společnosti a jejího každodenního života. Vždy a pouze může jít jedině o oboustranný proces! Ideálním stavem pak je, pokud je tento proces „přirozený“ – tedy probíhá-li bez jakéhokoli vynucování z obou stran zcela dobrovolně a s vědomím toho, že se jedná o pro všechny nejlepší a nejprospěšnější věc.

Troufám si říct, že taková přirozená integrace tisíců a desetitisíců volně migrujících osob v Evropě dlouhodobě probíhala a probíhá. Ovšem prokazatelně a evidentně s jednou velmi nepříjemnou výjimkou, a to v případě muslimských imigrantů. U těch je proces žádoucí integrace do většinové západní demokratické společnosti, až na několik málo výjimek, prakticky nulový! V Západní Evropě žijí již desítky let velké počty muslimských osob a skupin, které jsou na stupni „integrace“ v podobě naprosté společenské izolovanosti (tj. v podstatě s nulovou mírou integrovanosti) a tento neutěšený stav (eufemisticky řečeno) se po desetiletí vůbec nemění a naopak – s dalšími generacemi těchto společensky (i územně – tzv. „No-Go“ zóny) separovaných skupin osob se ještě zhoršuje a zvětšuje.

Jak za takového stavu lze poté věřit tomu, že se zde údajně mohou nějak “bezproblémově” integrovat další statisíce a miliony dalších muslimských imigrantů? Tomu prostě věřit nelze, protože ve skutečnosti se za takového stavu žádná integrace muslimů doposud nikde nezdařila, nekoná a konat ani nemůže a nebude!

Proč se tak zrovna u muslimů děje a na základě čeho?

Čekám na to, kdo z odpovědných vůdců sjednocené Evropy (ano – dnes jsme údajně „nerozdělitelně sjednocení v Evropské unii“ a máme tedy své celoevropské vůdce) si dnes vůbec troufne tuto věc reálně a pravdivě pojmenovat! Zatím čekám marně! Bez takového pojmenování příčiny současného otřesného až zoufalého stavu (opakované masové vražedné útoky na území EU páchané v poslední době snad ze 100% muslimy ve jménu islámské ideologie) totiž nelze dospět k jakékoli nápravě ani k jakémukoli žádoucímu nenásilnému (to zdůrazňuji!) řešení!

Namísto toho jsme svědky zcela pomýlených a naprosto povrchních prohlášení evropských vůdců o údajné snaze o „bezproblémovou integraci“ muslimských imigrantů, která jsou zcela odtržená od reality a která jsou často naopak naprosto kontraproduktivní. Co si máme myslet například o prohlášení paní Merkelové ze září 2016 o tom, že (převážně muslimští) uprchlíci budou zaměstnáni jako řidiči kamionů (zdroj – zde)? A výsledek? Vlna několikanásobného opakovaného masového teroristického vraždění za pomocí najíždění automobilů do davů bezbranných lidí!

Namísto toho jsme proto opakovaně svědky stále stejného scénáře v podobě – Hromadný vražedný teroristický útok spáchaný na základě islámské ideologie, řada mrtvých nevinných obětí, „šok“ evropských vůdců a jejich vzájemné kondolence a slovní podpora v „těžké chvíli“, vypátrání/zabití několika jednotlivých pachatelů, veřejná deklarace o jakémsi „společném boji proti terorismu“ a – nárůst appeasementu vůči projevům islámské vražedné ideologie a nové v podstatě bezradné čekání na další masový vražedný útok!

To nestačí (resp. je to absolutně nepřijatelné a ze strany našich evropských vůdců vyloženě diletantské a škodlivé)!

Chceme se snad již navždy pod takovou těžkou hrozbou vzdát naší těžce nabyté svobody a demokracie? Chceme si zvykat na pravidelné masové vraždění na veřejnosti a bát se, že se naši nejbližší či děti jednou nevrátí z nějaké kulturní akce či ze školy nebo prostě jen z nákupu v nějakém supermarketu?! Může být omluvou nečeho takového, že terorismu prostě nelze předem zabránit? Možná úplně nelze, ale určitě lze jeho riziko maximálně snížit tím, že aspoň pojmenujeme a následně pokud možno právní cestou eliminujeme skutečné důvody tohoto terorismu!

Kdo nebo co je jeho skutečným důvodem a viníkem?

Je pravdou to, co tvrdí (resp. jak jsem pochopil z jeho článků) například jeden zdejší vzdělaný muslim pan Berrezouga? Tedy, že islámský terorismus vyvěrá především z nedostatečné znalosti islámu jako takového, z jeho pouze povrchního praktikování se zneužitím a překroucením jeho skutečného (zřejmě tedy mírumilovného a tolerantního) poselství? Má být tedy v takovém případě proto takovým „lékem“ ještě větší (a hlavně odborněji vykládaná) výuka Koránu a islámu pod kontrolou samotného státu? Bylo by možné touto cestou dosáhnou cíle v podobě bezproblémového soužití muslimů, bezvěrců a jinověrců v Evropě za současného zachování svobody a demokracie, demokratického právního systému a všeobecných lidských práv zakotvených v Listině základních práv a svobod?

To nevím a doposud jsem se nikde nesetkal s ničím a nikým, kdo by mě o něčem takovém (tedy že by něco takového vůbec bylo možné) přesvědčil. Můj názor proto je, že bohužel ne! Domnívám se, že i pokud by skutečně hluboký obsah islámu byl natolik mírumilovný a tolerantní, jak bychom si mohli přát, stále nelze pominout jeho obrovský existující potenciál zneužití celé islámské ideologie ke zcela jiným cílům a důsledkům (které můžeme dnes a denně vidět v plné nahotě na příkladu existence tzv. “Islámského státu”). Islám se totiž s nárůstem počtu jeho vyznavačů stále víc navenek prezentuje jako „jediný správný a přípustný nadřazený světonázor“ daný samotným Bohem (Alláhem). A neexistuje přitom žádná současná autorita, která by nezpochybnitelně (a s respektem všech muslimů) stanovila, co v jeho obsahu je a není skutečně přípustné.

Nechceme-li se tedy postupně stále více a více stát přímou součástí islámského džihádu a jeho vnitřních rozporů a bojů o jeho výklady, musíme co nejdříve u nás v Evropě stanovit naše vlastní jasná a nepřekročitelná pravidla pro všechny a jejich plnění bezpodmínečně vyžadovat a případně i vynucovat. Čím dál víc nabývám přesvědčení, že pokud tak neučiníme, stáváme se i my sami nečinnými spoluviníky současného stavu islámského terorismu na území Evropské unie (“Kdo zlu neodporuje, sám se ho dopouští”). A pokud by tato pravidla (tedy zákony a právní prostředky chránící naši svobodu a demokracii) v některých věcech byla pro mnohé muslimy třeba nepřijatelná, budou zřejmě muset oni sami zvážit své setrvání v našich zemích evropských demokracií.

Oproti tomu jakékoli snahy o nahrazení našeho demokratického práva islámským právem šaria či jakékoli snahy o zavedení jeho alternativního praktikování, považuji za nepřijatelnou destrukci všeho, čeho jsme doposud v Evropě dosáhli. Zůstaňme proto raději hrdými nositeli naší vlastní kultury, važme si odkazu našich předků a našich židovských a křesťanských kořenů a nedopusťme jejich likvidaci a nahrazení importovanou kulturou, novými importovanými islámskými pravidly a zvyklostmi, které k nám nepatří a které v zásadě za současného stavu znamenají zánik všeho, čímž jsme až doposud byli.

(Ilustrační obrázek Foto: Reuters)

Není zde článek celý?