FAU se brání: Finanční správa vědomě zamlčuje fakta

Právní zástupce FAU, JUDr. Alfréd Šrámek, k Vyjádření Finanční správy ke „kauze FAU“ uvádí, že Finanční správa vědomě zamlčuje fakta a důkazy, které prokazují neúčast FAU na podvodném jednání a které naopak prokazují nezákonné postupy Finanční a Celní správy. Deník FORUM 24 přináší celé prohlášení společnosti.

  1. „Finanční správa dlouze rozebírá údajnou vědomou účast FAU v řetězci firem, z nichž některé měly krátit DPH. Finanční správa však vědomě zamlčuje, že FAU ve všech řízeních opakovaně navrhovala řadu důkazů, které prokazují, že se FAU krácení DPH jakkoliv neúčastnila a ani o své případné nepřímé účasti nemohla vědět, a že se Finanční správa těmito důkazy odmítla zabývat. Finanční správa ve svém Vyjádření prezentuje svůj právní názor, který FAU od počátku rozporuje. Tedy o případných daňových povinnostech FAU bude nakonec rozhodovat Nejvyšší správní soud.
  1. Finanční správa tvrdí, že podezření vědomé účasti FAU v řetězci firem, z nichž některé údajně krátily DPH, a ekonomická situace FAU, odůvodňovaly vydání zajišťovacích příkazů, které FAU fakticky zlikvidovaly. Finanční správa však opět vědomě zamlčuje rozsah a obsah jednání, které s ní FAU před vydáním zajišťovacích příkazů z vlastní iniciativy vedla a které směřovaly jednak k zajištění případně doměřené daňové povinnosti a současně k její úhradě ve splátkách.

Nadstandardně vstřícný postup FAU vůči Finanční správě, postavený na zákonné zásadně součinnosti a spolupráce daňového subjektu s Finanční správou, a dostatečné zajištění případně doměřovaných daní, zcela právně vylučovaly vydání jakéhokoliv zajišťovacího příkazu, což FAU dokazuje u soudu.

Finanční správa však zejména vědomě zamlčuje skutečnost, že již od 30.6.2016, tedy tři měsíce před vydáním zajišťovacích příkazů, měla Finanční správa ve své zástavě celý obchodní závod FAU, tedy de facto veškerý majetek FAU, včetně tržní hodnoty FAU, která v té době činila několik miliard korun.

Tedy Finanční správa měla v zástavě majetek FAU v hodnotě několika miliard a na FAU vymáhala „pouze“ 200 milionů. Zde vyvstává otázka, co vedlo Finanční správu k vydání likvidačních zajišťovacích příkazů, když Finanční správa věděla, že má již od 30.6.2016 případné daňové povinnosti FAU dostatečně zajištěny zástavní právem.

  1. V této souvislosti Finanční správa neuvedla, že bez ohledu na to, zda bude v budoucnu rozhodnuto o jakékoliv daňové povinnosti FAU, tak v případě, že Nejvyšší správní soud dá FAU za pravdu, že vydání zajišťovacích příkazů bylo nezákonné, tak Česká republika a její daňoví poplatníci budou muset uhradit škodu, která převýší jakoukoliv daňovou povinnost FAU.
  1. O zajišťovacích příkazech, vydaných Celním úřadem pro Moravskoslezský kraj, bude teprve rozhodovat Krajský soudu v Ostravě. Právní zástupce FAU při nahlédnutí do tohoto soudního spisu zjistil, že Celní správa manipulovala s daňovým spise, předloženým soudu, tak, že soudu nedoložila jako součást daňového spisu listiny, které podle názoru FAU prokazují nedůvodnost vydání zajišťovacích příkazů Celní správy.
  1. Jediným důvodem pro zahájení insolvenčního řízení FAU byl nezákonný zásah Finanční a Celní správy ze dne 23.9.2016, protože do dne 23.9.2016 neměla FAU žádné závazky z obchodního styku po splatnosti a rovněž neměla do 23.9.2016 žádné splatné daňové závazky vůči České republice. Tyto skutečnosti bude FAU prokazovat v budoucím řízení o náhradu škody proti státu.“

K veřejnému posouzení zákonnosti postupů Finanční a Celní správy v kauze FAU vyzývá právní zástupce FAU ředitele Finanční správy:

–          aby veřejně vysvětlil, z jakého důvodu porušuje Finanční správa právní předpisy a neuhradila do dnešního dne do majetkové podstaty FAU zákonné úroky z neoprávněně provedené exekuce;

–          aby veřejně sdělil, v případech kolika daňových subjektů Finanční správa v současné době porušuje právní předpisy a neuhradila daňovým subjektům zákonné úroky z neoprávněně provedené exekuce a o jakou částku celkem se jedná, kdy právní zástupce FAU má důkazy o tom, že Finanční správa takto nezákonně postupuje opakovaně u různých daňových subjektů;

–          aby veřejně vysvětlil, z jakého důvodu on osobně porušuje zákonnou zásadu součinnosti a spolupráce s daňovým subjektem, když byl opakovaně právním zástupcem FAU požádán o osobní jednání k řešení kauzy FAU a ve všech případech takovéto osobní jednání odmítnul.

Není zde článek celý?