Článek Vladimíra Putina „XXV. summit APEC v Danangu: Společně k prosperitě a harmonickému rozvoji“

10. a 11. listopadu se v Danangu uskuteční jubilejní 25. summit „Asijsko-tichomořské hospodářské spolupráce“. Velice si vážíme toho, že fórum APEC poskytuje všem svým účastníkům široké možnosti pro zainteresovanou komunikaci a koordinaci postojů k různým tématům: ekonomickým, sociálním, environmentálním i humanitárním. Naše země se snaží spolupracovat na základě principů konsensu a dobrovolnosti, vzájemného respektu a připravenosti ke kompromisům, bez ohledu na politickou konjunkturu. Právě v tom se projevuje jedinečný partnerský duch APEC.

Rusko jako největší eurasijská mocnost s rozsáhlými územími na Dálném východě, která mají významný potenciál, má zájem o úspěšnou budoucnost asijsko-tichomořského regionu (ATR), aby zajistilo udržitelný a komplexní růst v celém jeho prostoru. Klíčovým nástrojem pro řešení tohoto úkolu je efektivní ekonomická integrace založená na principech otevřenosti a vzájemné výhodnosti podle všeobecných pravidel Světové obchodní organizace.

Podporujeme myšlenku vytvoření asijsko-pacifické zóny volného obchodu. V tomto praktickém zájmu vidíme příležitost posílit pozice na dynamicky se rozvíjejících trzích ATR. Zaznamenávám, že za posledních pět let vzrostl podíl ekonomik APEC na ruském zahraničním obchodu z 23 na 31 % a na vývozu ze 17 na 24 %. A zastavit se na dosaženém nechystáme.

Je samozřejmé, že tak rozsáhlý projekt, jako je vytvoření zóny volného obchodu APEC by měl být realizován s ohledem na již dosažené výsledky a zkušenosti získané v klíčových integračních formátech ATR a Eurasie, včetně Euroasijského hospodářského svazu, v němž Rusko spolupracuje s Arménií, Běloruskem, Kazachstánem a Kyrgyzstánem. Náš svaz se dynamicky rozvíjí a jsme připraveni budovat vztahy se všemi zainteresovanými zeměmi a asociacemi. Vietnam, který je hostitelem současného fóra, se stal prvním státem, který s EAEC uzavřel dohodu o zóně volného obchodu. V důsledku toho se náš obchodní obrat v ý razně rozrostl, stal se více diverzifikovaným. Nedávno byla uzavřena jednání na Dohodě o obchodu a hospodářské spolupráci s Čínou. Byla zahájena jednání se Singapurem a propracováváme možnosti uzavření dohody o volném obchodu s ASEAN.

A samozřejmě chci zvlášť zmínit naši myšlenku o vytvoření Velkého euroasijského partnerství. Navrhujeme jej zformovat na základě Eurasijského ekonomického svazu a čínské iniciativy „Jeden pás – jedna cesta“. Zdůrazňuji, že se jedná o flexibilní a moderní projekt otevřený pro vstup dalších účastníků.

Základem pro efektivní integraci je vytvoření komplexního rozvoje infrastruktury, včetně dopravy, telekomunikací a energetiky. Rusko dnes aktivně modernizuje letiště a námořní přístavy na Dálném východě, rozvíjí transkontinentální železniční trasy, staví nové plynovody a ropovody. Jsme odhodláni provádět projekty dvoustranné a mnohostranné infrastruktury, které spojují naše ekonomiky a trhy. Mám na mysli především energetický „superprsten“, který spojuje Rusko, Čínu, Japonsko a korejské republiky, nebo transportní přechod dopravy mezi Sachalinem a Hokkaidem.

Zvláštní pozornost věnujeme integraci sibiřských a dálněvýchodních území do systému ekonomických vazeb ATR. Tato práce zahrnuje celou řadu opatření ke zvýšení investiční atraktivity našich regionů a integraci ruských podniků do mezinárodních výrobních řetězců.

Pro Rusko je rozvoj Dálného východu vnitrostátní prioritou 21. století. Mluvíme o vytvoření v regionu „teritoria růstu“, o rozsáhlém ovládnutí přírodních zdrojů a podpoře pokročilých technologicky vyspělých odvětví, o investicích do lidského kapitálu, vzdělávání a zdravotnictví a vytvoření konkurenceschopných výzkumných center.

Doufáme, že se zahraniční partneři – především z ekonomiky APEC – budou na realizaci těchto programů a projektů aktivně podílet. Navíc zahraniční účastníci každoročního Východního ekonomického fóra ve Vladivostoku se již mohli přesvědčit o perspektivách a realitě našich plánů.

Stejně seriozně přistupujeme k zapojení malých a středních podniků do procesu ekonomické integrace v APEC, za současné podpory podnikání žen a startupů < /span> mládeže. A samozřejmě přikládáme zvláštní význam posílení humanitárních vazeb a rozšiřování kontaktů v oblasti vědy a vzdělávání. A v budoucnu – vytváření společného vzdělávacího prostoru ATR,jehož jedním centrem by se mohla stát Dálněvýchodní federální univerzita.

Nejdůležitějším úkolem, který je v souladu s naší dynamickou dobou, je vytvoření efektivní spolupráce na podporu inovací. V tomto ohledu Rusko předložilo řadu podstatných iniciativ. Mám na mysli sjednocení pravidel digitální ekonomiky a obchodu, harmonizaci národních technických norem, harmonizaci strategií vytváření trhů špičkových technologií nebo vytvoření jediného koncepčního aparátu pro digitální prostor. Zároveň jsme seznámili naše partnery se svými zkušenostmi v poskytování služeb veřejnosti v elektronické podobě. Kromě toho n avrhujem e zahájit v rámci APEC konzultace o mezinárodní bezpečnosti informací a ochraně počítačových programů.

Dalším problémem, který vyžaduje společnou reakci všech partnerů v ATR je systém varování a likvidace následků přírodních katastrof, technogenních nehod, epidemií a pandemií. A samozřejmě musíme spolupracovat i na otázkách bezpečnosti potravin; přemýšlet o tom, jak zajistit rychle rostoucí poptávku po kvalitní a zdravé stravě. Rusko zaujímá vedoucí postavení ve světě ve vývozu obilí, rostlinných olejů, ryb a řady dalších produktů. Počítáme s tím, že se stane předním dodavatelem ekologicky čistých potravin pro naše sousedy v asijsko-pacifickém regionu a přijímáme proto opatření k roz&scar on;&iacu te;ření zemědělské produkce a zvýšení produktivity.

Jsme nasměrováni na zainteresovaná jednání o všech těchto otázkách během nadcházejícího summitu v Danangu. Jsem si jist, že společně budeme adekvátně řešit úkol zajištění stabilního, vyváženého a harmonického růstu našeho společného regionu a dosáhneme jeho prosperity. Rusko je na takovou společnou práci připraveno.

Zdroj: http://kremlin.ru/events/president/news/56023

Související: http://www.nwoo.org/2017/11/20/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-13-11-2017/

loading…

Není zde článek celý?