ZEMSKÁ DOMOBRANA

ZdRukavVážení přátelé, kamarádi a kamarádky, sestry a bratři, dámy a pánové, dovolte nám vás informovat, že dne 28.10.2017 u příležitosti 99. výročí vzniku republiky byla u památníku padlých hrdinů (v Praze) slavnostně založena ZEMSKÁ DOMOBRANA. Počínaje tímto dnem byla na webovém portálu www.zemskadomobrana.org zveřejněna Zakládací listina a zároveň umožněn vstup všem zájemcům do Zemské domobrany a to jak pro stávající domobrance Národní domobrany, tak i pro zájemce z řad veřejnosti.

Dle dosavadních pravidel je působení aktivních skupin Zemské domobrany i v souladu s Brožurou Národní domobrany (jako zastřešujícího sdružení domobraneckých skupin) a není tak vyloučena ani možnost současného působení domobrance v Zemské domobraně i v Národní domobraně. Další společné působení je závislé na konečném postoji Rady Národní domobrany k Zemské domobraně, události posledních dní však dávají nemalou naději na pozitivní vzájemnou spolupráci.

Vycházíme z platného ustanovení Brožury Národní domobrany:

Vzhledem k tomu, že Národní domobrana je nezávislou iniciativou občanů a nemá žádnou organizační strukturu, skupiny, které se k jejím myšlenkám přihlásí, jsou plně autonomní. Samy se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců. Při své činnosti se skupina řídí doporučeními a metodickými pokyny rady nebo aplikuje vlastní osvědčené postupy. Forma výcviku je podřízena výsledku – zvyšování funkčnosti a akceschopnosti skupiny…

Hlavním motem Zemské domobrany je „Bezpečný domov a aktivní příprava (nejen) domobranců na mimořádné události“. Tím jsme také (neplánovaně) začali, protože před vlastním slavnostním založením Zemské domobrany jsme zajišťovali úspěšně první pomoc osobě po jejím pádu ze schodiště a regulovali v místě dopravu pro usnadnění příjezdu jednotek IZS.

Jsme občané České republiky jako vy, mámy a otcové, sestry a bratři, vaši sousedé a spolupracovníci v zaměstnání. Uvědomuje si však nebezpečí a možná rizika vyplývající ze současné situace v Evropě a nebojíme se připravovat a cvičit na mimořádné situace, vystupovat na veřejnosti ve stejnokroji Zemské domobrany, pomáhat a spolupracovat s orgány samosprávy i se sbory IZS, případně s Armádou ČR. V současnosti lze pozorovat tendence zeslabování významu slov vlast a vlastenectví, ale naše vlast je především naším společným domovem, kde vyrůstají naše děti, naše naděje do budoucna. Je přeci naší povinností, jako rodičů, udělat vše pro to, abychom jim zajistili bezpečný domov. A toho můžeme dosáhnout pouze společným úsilím, vzájemnou tolerancí a aktivní spoluprací občanů, domobranců, policistů, vojáků, záchranářů či hasičů, zkrátka nás všech.

V rámci Zemské domobrany se, v mezích platných zákonů České republiky, zaměřujeme především na následující aktivity:

  • zajištění doporučené osobní výbavy domobrance (i běžného občana) pro krátkodobé nouzové přežití (tzv. 3-denní batoh) a účinnou obranu sebe a svých blízkých (rodiny)
  • aktivní zdokonalování (výcvik) individuálních dovedností domobrance především v oblastech střelba, taktika, sebeobrana, zdravověda, spojařina a řízení operačních odborně-metodických štábů
  • příprava na mimořádné události všech předpokládaných stupňů ohrožení včetně systému včasného varování domobranců
  • výcvik praktických dovedností při hlídkové činnosti a pomoci při zajištění bezpečnosti vlastní obce, včetně zásad účinné spolupráce se složkami IZS (policie, hasiči, záchranka) a Armády ČR
  • příprava plánů zajištění obrany a nouzového zásobování města (obce) pro případy mimořádných událostí s vyšším stupněm ohrožení (živelné pohromy, útoky nebezpečných skupin, výjimečný stav apod.)
  • navázání (aktivní) spolupráce s podobně zaměřenými sdruženími a spolky jako jsou airsoftové kluby, dobrovolní hasiči, myslivci, radioamatéři apod.
  • účast (případně organizační zajištění) na kulturních a společenských akcích či akcích pro děti a mládež či dospělých s cílem šíření vlastenectví a domobraneckých myšlenek
  • informační, publikační a osvětová činnost v oblastech vlastenectví, domobranectví a přípravě na mimořádné události s využitím dostupných informačních kanálů

Vyzýváme vás všechny, nebuďte lhostejní k tomu, co se kolem vás děje, nepropadejte beznaději, rozšiřte řady Zemské domobrany a pomozte nám všem vybudovat společný bezpečný domov!

102017 027

102017 025

Republiková rada Zemské domobrany

info@zemskadomobrana.org

loading…

Není zde článek celý?