Co je to ARMA?

Co je to ARMA?

ARMA je národně socialistické uskupení (převážně řeckých) rasově uvědomělých kamarádů, jehož cílem je vytvořit a konsolidovat napříč všemi oblastmi života hierarchicky strukturovanou skupinu, složenou z psychicky i fyzicky zdatných lidí; elitu, jež se musí ujmout – a nakonec také ujme – vlády v Řecku, a vytvoří zde skutečný prototyp politicko-filozofického systému vycházejícího z nejhlubších duchovních kořenů helénského a evropského árijství. Prvním cílem tak musí být formování této elity zdokonalováním těla i ducha duševní očistou, poznáním našeho původu (chápaném současně metafyzicky, historicky i biologicky), a tím pádem i povinnosti a osudu.

ARMA aktivně vyzývá a podporuje spolupráci s podobnými skupinami i jednotlivci po celém světě, čímž připravuje cestu k nevyhnutelnému probuzení evropské rasy z nebezpečného spánku, do něhož v dnešním temném věku upadla.

Naší ctí je víra!

ARMA – skutečně nový model života

Vytvoření nového člověka

Často nám jsou kladeny otázky ohledně toho, jaký organizační model a plán postupu by měly skupiny jako ta naše přijmout, aby byly v souladu s naší národněsocialistickou (v originále εθνοκοινοτισμός /ethno-komunistickou/ – pozn. DP) ideologií. (Musíme hned na úvod rozhodně zdůraznit, že pojem „ideologie“, jak jej užíváme v tomto textu, nemá zhola nic společného s povrchními buržoazně-občanskými obsesemi a teoriemi, ale označuje skutečný světonázor /kosmotheoría, řec. κοσμοθεωρία, něm. Weltanschauung/ – tedy vnímání Kosmu /„světa“, z protoindoevropského k’ens- nebo k’ems-, „uvést v řád – vše, co je uspořádané, upravené, řádné“ – pozn. DP/, pravdivé a věčné pojetí platonské Ideje, jež je současně Zdrojem i Cílem naší existence; vitální ideu, aktivně prožívanou, a tím pádem metafyzickou podstatu našeho praktického, vnitřního i vnějšího, osobního i veřejného života).

Skupina našeho charakteru, s našimi cíli a ambicemi musí učinit následující kroky:

  1. Nejprve musí dojít k úvodnímu výběru jednotlivců na základě: a) souladu se základními ideologickými zásadami, b) čistého charakteru, c) harmonického tělesného typu a fyziognomie d) zdravého způsobu života, e) ochoty a odhodlání skutečně započít proces proměny a přehodnocení zavedených postojů a názorů, k nimž se dosud upínali ve svém obvyklém „každodenním“ a občanském životě.
  2. Za druhé musejí všichni příslušníci této výchozí skupiny dospět k zásadnímu poznání a realizaci naší Ideje, počínaje našimi filozofickými zásadami a odtud dospět až do bodu, kdy si pomocí této Ideje coby vědomého reálného základu dokáží definovat a vyložit každou aktuální politickou či praktickou záležitost, každý aspekt, jednotlivce, projev, událost, sluchový vjem i odkaz. To v našem případě znamená, že musíme vymezit všechny základní zásady a hodnoty národního socialismu, abychom tak dospěli k pravé vnitřní jednotě, prosté všech nejasností a následně znovu dojít k metafyzické, fyzické i historické podstatě árijství a helénismu. (K tomuto bodu musíme rozhodně poznamenat, že podle nás je koncept helénismu /ἑλληνίσμoς, hellénismos ve starověku označoval … výlučnost řecké kultury a Řeků vůbec – pozn. DP/, zpravidla záměrně klamně nebo mylně vykládaný i pochopený, spjat s historickou přítomností árijství v řeckém geografickém prostoru). Tato realizace naší Ideje však znamená mnohem víc, než jen pouhé shromažďování vědomostí – je to poznání, moudrost a rozvoj onoho sublimního cítění, jež lidem ukazuje, co na každé úrovni je a co není v souladu s fyzickou i metafyzickou harmonií a kosmickým řádem, a tím pádem i souladu se slušností a opravdovou urozeností. Znamená uvědomování si posvátného v Kosmu a zničení všeho hanebného, ponižujícího, pokleslého, nesvatého a opovrženíhodného. Pěstování této schopnosti považuje ARMA za jeden ze svých nejdůležitějších cílů, jelikož hlavní směr úpadku a rozkladu vidí ve všeobjímajícím a všeprostupujícím zmatení. To vzniká následkem nedostatečnosti nebo machinací jednotlivců, jíž systém následně obvykle využívá a dále rozvíjí. Tak či onak se tato dovednost neosvojuje z učebnic, vyvíjí se totiž prostřednictvím procesu vnitřního vývoje a zrání, plněním úkolů a skupinových aktivit oživovaných specifickou, nepopsatelnou, ale přesto prožívanou pneumou (duchem, dechem života, tvůrčím ohněm).
  3. Za třetí je naprosto zásadní ocenit živoucí prvky naši identity coby příslušníků společenství ARMA, aby se usilovnou prací stala naše ideologie pro každého z nás esoterickou existenční záležitostí, a tak uváděla všechny volby, jež činíme v průběhu života, do souladu s touto ideologií. Tak učiníme z pokroku v tomto procesu normu naší osobní cesty a časem i osobní hodnoty samotné. Tato vnitřní činnost podnikaná s cílem vnitřního rozvoje časem vykrystalizuje v nový model života, který pomůže utvářet nového člověka, jehož budeme moci coby hmatatelnou skutečnost předložit jako základ pro budoucnost naší rasy a zárodek nového člověka i obrozené společnosti. Tu můžeme vytvořit, podaří-li se nám uniknout ze spárů této na první pohled všemocné smrti, tedy všeobjímající ataxie (chaosu).

Právě to samozřejmě je nejdůležitějším úkolem a cílem ARMA.

K ničemu podobnému nikdy nedošlo – a pokud se skutečně podaří docílit pokroku tímto směrem, bude se jednat o v poválečném období bezprecedentní úspěch pro jakoukoliv našimi ideami inspirovanou skupinu či organizaci. Míru a rozsah toho počinu sice nelze předvídat, jistě však budou nesrovnatelné s veškerými předcházejícími pokusy. Toto bude na každý pád naším největším příspěvkem hnutí. Stačí se ostatně jen podívat na z většiny neznámý rozsah historického působení, který tato učení, jež usilovala o vytvoření nového životního modelu a vytvoření nového člověka, měla – a to často i v případech, kdy učení samotné mělo k dokonalosti daleko.

Není vyloučeno, že vhodné podmínky, díky nimž by toto revoluční úsilí vydalo plody, během našich životů vůbec nenastanou. Vytvoření nového životního modelu a výchovy, jež položí základy pro nový lidský typ, se však může stát výchozím bodem, od něhož se v budoucnosti odrazí naši političtí následníci a kamarádi; východiskem pro další rozvoj i v tom případě, že naše generace všechny možnosti nabízené tímto modelem využít nedokáže.

Začtvrté musí současně s vnitřním rozvojem jednotlivců z úvodní skupiny probíhat i hledání nových lidí, ovšem za splnění nanejvýš tvrdých kritérií. Tito lidé musejí být ochotni podstoupit dlouhý proces výcviku a rozvoje založeného a inspirovaného tímto modelem.

NÁRODNÍ SOCIALISMUS JAKO ZPŮSOB ŽIVOTA

CHAKTER NOVÉHO ČLOVĚKA

SMYSL VNITŘNÍHO BOJE

Opakovaně mluvíme o novém životním modelu a novém lidském typu, proto bychom měli přinejmenším načrtnout jejich charakteristiky, aby čtenářům bylo jasné, co máme na mysli, když mluvíme o národním socialismu jako způsobu života.

Naším cílem je Nový člověk: slovem i činem neochvějný ve své oddanosti Idejím, bezvýhradně čestný, z vlastní vůle disciplinovaný ke svým nadřízeným a poslušný jejich příkazů, vždy jednající v souladu se svým vnitřním kodexem osobní cti, ochotný vzít na svá bedra obtížné úkoly a práci, smělý a odvážný, zdravý a zdrženlivý, neotřesitelný, skromný a slušný, bez tendencí příliš si „pouštět hubu na špacír“, šetrný, zodpovědný a přímý, ohleduplný a tvořivý, s pevným vědomím své povinnosti a poslání, plný pozitivního myšlení a jednající v dobré víře. S těmito vlastnostmi se může přiblížit areté (αρετή statečnost, ctnost ve smyslu schopnosti) v jejím klasickém řeckém významu.

Jeho cílem musí být také pevnost a čistota těla i ducha. Proto se musí stravovat prostě a asketicky, tj. jíst čisté pokrmy v co možná nejpřirozenějším stavu (syrové a čerstvé), bez umělého zpracování a vylepšování, a také omezit nebo pokud možno úplně vyřadit konzumaci masa, aby se vyhnul přejídání. Občas by také měl jíst pro něj neobvyklá jídla nebo se v rámci cvičení postit.

Musí usilovat o život ve zdravém prostředí, co nejdál od oblastí nejhůře zasažených lidmi způsobeným duchovním i estetickým znečištěním, co možná nejblíž přírodě a zdržet se nezdravých návyků (jako kouření) i zneužívání smyslových požitků. Samozřejmě musí také denně cvičit a trénovat, aby si zachoval vysokou míru kardiovaskulární vytrvalosti, odolnosti a síly svalstva, pružnosti, rychlosti a celkové zdatnosti.

Jak toho dosáhnout?

Prostřednictvím běhu, chůze terénem, plavání, jízdy na kole, veslování i všech dalších dostupných aktivit. Neméně důležitá jsou i odporová cvičení a bojová umění, která vedou k osvojení a rozvíjení bojových dovedností. Rasové archetypy jsou pro nás živoucími vnitřními modely. Mužnost musí prostupovat všemi úrovněmi našeho života, počínaje platonským igemonikós (ηγεμονικός – vůdčí, zásadní), solární centrum skutečného a pravého Muže, který se u našich lidí dříve tak božsky projevoval. Podle vznešených rasových modelů se nesmí ženská přirozenost zaplést s dnes převládajícím menádismem (viz bakchantky/mainady – pozn. DP) – neodpustitelnou a vzpurnou smělostí a šílenstvím.

Zároveň s tím musí takovýto muž cvičit i svého ducha a mysl studiem filozofie a všech humanitních a přírodovědných oborů, současně rozvíjet pronikavý i široký sférický pohled a složenou schopnost nahlížení Kosmu, jeho jevů i „tajného souznění“ a jednoty s cílem kultivovat logos (λόγος), mluvu a písemný projev – stejně tak jako musí v naprostém protikladu k vládnoucím „hlučným bubnům“ naší temné doby umění dialektiky a rétoriky vždy doprovázet podstata a obsah.

Zanedbávat se nesmí ani estetické vzdělávání a kandidát se tak musí vnořit do fascinujícího světa skutečného i imaginárního umění, uměleckého slova a pochopitelně hudby a tance, jež posilují soudržnost a jednotu duše, ducha a těla v souladu s druhem a archetypem, když s odporem vylučuje všechny cizí, barbarské a chtonické zvuky, obrazy, projevy a pohyby. Veškerá smyslová potrava musí být pevně árijská – esencí i formou. Co se hudby týče, veškerý materiál k poslechu má být striktně árijského původu, vhodný pro vznešeného člověka podle výše zmíněného „sublimního cítění“ – tzn. jen vybraná tradiční a klasická hudba. V žádném případě nesmíme opomenout jeden hlavních cílů ARMA: křišťálově jasné, pevné a  konkrétní nové vymezení árijství a helénismu ve všech oblastech, včetně umění.

Kritériu věrnosti a slučitelnosti s těmito charakteristikami musejí podléhat i vztahy a známosti daného jednotlivce.

Konečně je také nezbytné, aby každý našel takové činnosti, jež mu pomohou vstoupit do stavu transgrese a transcendence svého konvenčně pojatého „ega“. Mimo boj jimi mohou být například různé extrémní a nebezpečné sporty, dobrodružství, průzkum, psychologický nácvik bitvy atp.: horolezectví, dlouhé přesuny obtížným terénem, jako třeba plavání dlouhých úseků v moři, běh v horách nebo na velice dlouhé vzdálenosti, orientační běh, plavba po moři v malém plavidle, survival v polárních oblastech či bojová umění.

Tím nejdůležitějším předpokladem pro dosažení opravdového vnitřního růstu jsou pak důsledné pozorování sebe sama i prostřednictvím ostatních, soustředění a meditace, snaha o vědomé prožívání každé situace a jednání prostoupené smyslem a uvědoměním,

Dosažení tohoto obecného rámce, jehož základní prvky jsou popsány výše, by se mělo stát osobním cílem každého z nás, coby součást „větší svaté války“ árijské tradice – tj. vnitřního boje, coby jeden z aspektů kosmického božského boje, sebeuvědomění všeho, co ztělesňuje negativní já, antikosmos a boj proti němu. Náš triumf v této velké vnitřní válce rozhodne o míře naší skutečné moci a propůjčí nám jedinečné schopnosti pro vedení vnějšího boje, jenž ovšem zůstává od toho vnitřního neoddělitelný. Úspěch ve vnitřní válce je předpokladem pro takové vítězství v našem vnějším, konvenčním boji, které by bylo žádoucí.

Tento v nejhlubším slova smyslu zásadní rozměr boje byl v minulosti často přehlížen nebo podceňován – a právě zde tak hledejme klíčový rozdíl projektu ARMA od všeho, co bychom v minulosti při zběžném hodnocení mohli nazvat ideologicky relevantním.

Jasně to dává najevo i naše motto „Staň se tím, kým jsi!“ – plně v souladu s našim pindarovským závazkem Γένοιο οίος έσσι, tedy zlatým pravidlem skutečné Svobody a autentické povinnosti k ní!

Části programu What is ARMA? a ARMA-A truly new life model byly převzaty ze stránek sdružení ARMA.

Není zde článek celý?