Občané domobranci

20180120_102520Vážené dámy a pánové, kamarádky a kamarádi, přátelé. Stojíme, před rozhodujícím obdobím pro naši vlast, které ovlivňuje  mnoho faktorů. My domobranci jsme jedni z vás. Samozřejmě, že provádíme vojenský výcvik, ale chceme Vám též ukázat, že nedílnou součástí naší činnosti jsou akce pro naše obce, spoluobčany, děti a v neposlední řadě úcta k hrdinům naší země. Provádíme preventivní bezpečnostní patroly ve spolupráci s úřady podle zákonů České republiky. Zúčastňujeme se pietních aktů věnovaných bojovníkům za svobodu.

Jako příklad je uveden úklid okolí památníku u rodného domu plk. MUDr. Karla A. Macháčka lékaře čs. letců bojujících v řadách RAF a následné uctění jeho památky. Po skončení pietního aktu následovala další z řady patrol středočeských skupin jmenovitě Polabská Legie, Nymburští Lvi a též nás přijeli podpořit členové skupiny Vlčí Osma z Prahy.

Naše členská základna se účastní dobrovolných úklidů u škol, společně se účastníme koncertů, kulturních akcí, dohlížíme na regulérnost voleb jako členové a předsedové okrskových volebních komisí, jsou mezi námi hudebníci, léčitelé, modeláři, fandové historické vojenské techniky a lidé nejrůznějších profesí a koníčků. Jedno však máme všichni společné s ostatními skupinami z Čech, Moravy a Slezska, které se podílí na obdobné činnosti, a zejména s vámi občany naší vlasti zatím slovanské země České republiky.

Tuto zemi nám svěřili naši předkové, legie a president Masaryk v připomínce 100. výročí vzniku republiky. Máme vážné a opodstatněné obavy, aby tato země i nadále zůstala naše, aby naše rodiny žili spokojeně, v míru a hojnosti, aby se naši občané nemuseli obávat vyjít na ulici či někam cestovat. My se nechceme nechat „obohatit“ středověkem a nelítostnými barbary s vražednou ideologií.

Jsou skupiny a lidé, kteří na demografické změně složení obyvatel Evropy chtějí vydělávat a vydělávají. K tomu je uzpůsoben a řízen tok informací, manipulace v médiích, reklam na výrobky, školních programů a výuky v zájmu propagace a podprahového programování lidí, zvláště našich dětí, k indoktrinaci zvrácenou ideologií bezbřehého celosvětového multikultirismu a kulturního neomarxismu. My zásadně nechceme, aby naše ženy a přítelkyně byly otrokyněmi, děti se učily uřezávat hlavy lidem, kvůli politicko-náboženské pomatenosti a nenávisti, aby veškerá populace byla označována za káfíry se všemi plynoucími z toho důsledky.

Drazí přátelé, nepodléhejte ideo masáži médii hlavního proudu, která řeší malichernosti jako kdo je hezký, kdo jak chodí, který bohatý umělec se vyjádřil a další nesmysly odvádějící pozornost od společensky důležitých témat a místo zpráv vám podsouvají, co si máte myslet. Zamlčují vám podstatné události, kolik a jakých útoků se kde stalo, zvláště v sousedních zemích, kdo jmenovitě podporuje hrdlořezy, kolik dětí a žen bylo zneužito nebo ubito.  Vše se balí do hezkého sladkého pozlátka a o vás média tvrdí, že jste málo vzdělaní, chudí hmotně i na duchu, že nejste tzv. in.  Možná je to právě proto, že ještě dokážete myslet svobodně a samostatně.

Ano, my také mnohé vidíme kriticky. Ale tady nejde o osoby v úřadě a funkcích a to, co říkají. Jde o jejich konkretní činy, jde o to co udělají a koho do naší vlasti vpustí. Vždy si položte otázku :“ komu to slouží „. Ano mohla by třeba ta osoba  být lepší, mladší, údernější, my ale musíme volit pro vlast, republiku, skutečnou demokracii, nezávislost a svobodu. Vezměte si, kolik existuje zákazů a příkazů, které ovlivňují náš každodenní život, co rozhodují cizinci v královsky placených úřadech. Tito jedinci se navíc oddávají opulentním a skandálním činnostem. Takže ve své volbě nevolte slušně, protože to je poslušně. Volte za sebe a své rodiny, za vlast a se ctí k vrchnímu veliteli. Pomozte nám získat čas k přípravě na obranu a ukažme nepřátelům, že nebude žádný Mnichov 2.  My jsme vy. Jsme jedna krev, jeden lid.

Stojíme před důležitou volbou, poučme se z léček do jakých byli uvrženi jinde. Prosíme zvedněte se a využijte svého práva rozhodnout rozumem a se ctí proti dobře placeným zeměškůdcům.  Přejeme zdraví, štěstí a mír vám a vašim rodinám.

Věrni zůstaneme.

Ivan Veselý

Není zde článek celý?