O kvalitě českých politiků: Neskutečná debata v Poslanecké sněmovně


Zdeněk Ondráček
(KSČM)

Když
je to všechno tak nezávazné
a
všechno k ničemu, je to jenom tak politické,
tak proč to rovnou neodmítneme? Vždyť
nám to celkem může být jedno, vždyť
to není v podstatě nic zásadního. Politici jezdí,
diskutují, ale nevyplývá z toho nic závazného
pro Českou republiku, tak proč hned na začátku neříci,
že
se nám
to nel
íbí?…
Proč vlastně neříci natvrdo, že nás tyto dvě deklarace, nebo
globální pakty, nezajímají?


Tomio
Okamura (SPD)

Jsem
se teď dočetl v médiích,
že
obsahem schůze má být snad, že tady někdo chce zdvihat téma
syrských sirotků…Podporu jejich snaze vyjadřují poslanci a
senátoři zvolení za KDU-ČSL, ČSSD, TOP 09, STAN a Strana
zelených. To znamená vesměs takzvané
vítačské
strany…Sýrie
je v současné
době
již schopna si s těmito sirotky pomoci sama, pomoci sama těmto
sirotkům. Legální syrská vláda, jak víme, kontroluje většinu
území státu a má všechny prostředky k tomu, aby se o tyto
děti postarala.

Jan
Hrnčíř (SPD)

Má-li
Česká republika jako suverénní
stát zachovat vlastní rozhodovací pravomoci v otázce migrace
a poskytování azylu, měla by postupovat jako maďarská politická
reprezentace a politická reprezentace Spojených států amerických
a glob
ální
pakty v žádném
p
řípadě
nepřijímat.


Radim
Fiala (SPD)

Přejeme
upřímně každé
zemi
a každému
národu vše dobré.
A každý národ nechť žije podle svého
a podle výsledků své
práce.
Budeme dokonce jednoznačně tato
pr
áva
národů hájit. Není ale žádný rozumný důvod zapojovat Českou
republiku do imigračních projektů. Imigrační projekty na
jakékoliv
úrovni přímo ohrožují zájmy našeho národa a hlavně
suverenitu našeho státu.

Miroslav
Kalousek (TOP 09)

8. července
2015 minulá vláda, kde dnešní premiér
byl první místopředseda vlády, přijala usnesení, že Česká
republika si dobrovolně vybere a dobrovolně se postará o 1 100
uprchlíků z Itálie
a Řecka, kteří se tam ocitli a obě dvě partnerské
země
v rámci Evropské
unie
samozřejmě nesmírně zatěžovali, protože se jednalo o obrovský
kontingent, přijali jsme tohle rozhodnutí vlády s pochopením.
Bohatá země, naprosto nezasažená migrační
krizí se obrací ke svým
partner
ům
a
říká:
My v
ám
dobrovolně pomůžeme s 1 100 lidmi, protože to je
kapacita, se kterou si dokážeme poradit.

Jan
Skope
ček
(ODS)


osobně si myslím, že migrovat není a nemůže být
z
ákladním
lidským
pr
ávem,
a dokonce si myslím, že to nemá být ani právo nižší právní
síly, než by bylo základní lidské
právo.
Migrace je podle mě výchylka z normálu, je to anomálie,
nikoliv norma. Normální je podle mého
názoru žít ve vlastní zemi a podílet se na jejím rozvoji,
případně migrovat jen tam, kam jsem zván a kde jsem schopen se
asimilovat, nikoliv putovat do zcela jiných civilizačních okruhů
se zcela jinými hodnotami a kulturními vzorci.


Vlastimil
Válek (TOP 09)

Teď
tady v několika vystoupeních zaznělo,
že
bychom měli – jestli to správně formuluji – bránit, zabránit,
omezit migraci. Mě by strašně zajímalo, jestli se to v historii
někdy nějakému
státu kromě toho, že
ud
ělal
ploty, nastavěl ježky a střílel ty migranty, povedlo nějakým
způsobem.

Jiří
Kobza (SPD)

Rád
bych vaším prostřednictvím zareagoval na svého
předřečníka pana kolegu Válka, na jeho dotaz ohledně zastavení
migrace. Myslím si, že v první fázi by docela úspěšně
fungovalo odstranění těch
incentiv, t
ěch
pobídek migračních, to znamená beztrestnost nelegálního pobytu
na území našeho státu, nárok na veškeré
zabezpečení,
bezplatné
zdravotnictví,
školství,
soci
ální
dávky.


František
Kopřiva (Piráti)

Teď
k té
spolupráci.
V kterém
klubu chceme být? Chceme být v klubu Donalda Trumpa a Viktora
Orbána, nebo chceme být v klubu 191 států ze 193 členských
států OSN, které
se
na tomto paktu shodly a nyní ho hodlají přijmout? Já si myslím,
že by ČR
m
ěla
být sebevědomou zemí a být v tom druhém
klubu. Je to samo o sobě
obrovským pokrokem v tom úsilí řešit
glob
ální
problémy
společně a globální migrace
ur
čitě
je náš společný problém.
Podle UNHCR je v pohybu 68,5 mil. lidí, údaj z minulého
roku, a svoji zemi bylo nuceno opustit 25,4 mil. lidí. Týká se
to v
šech
kontinentů, všech světadílů.
Opět nevidím důvod, proč by se to nemělo
řešit
společně na celosvětové úrovni.

Radek
Koten (SPD)

Jsou
tady pejorativně označovány dva státy, jako jsou Spojené
státy
americké,
naprosto suverénní,
Maďarsko jako snad klub nějakých
špatných
států, které
vlastně
si dovolily odmítnout deklaraci OSN o globálním paktu
o migraci. Nechápu, proč bychom my měli demokraticky
přikazovat nějakému
státu, jak se má chovat, jestli to je ta demokracie, anebo jestli
ty státy jsou suverénní,
pokud se takto rozhodly. Já si myslím, že národní státy by se
měly rozhodovat podle sebe, a ne když soused
sko
čí
do studny, tak skákat za ním!


Ondřej
Benešík (KDU-ČSL)

Často
tady zaznívá věta, jak Viktor Orbán zastavil migraci. Ten příběh
je trošku barvitější. Já si Viktora Orbána z mnoha důvodů
moc vážím
a n
ěkteré
aspekty
jeho politiky mě třeba osobně velmi oslovují, koneckonců jsme
oba dva v Evropské
lidové
straně
a asi ho znám
i tro
šku
lépe
než většina poslanců. Ale ono to tehdy bylo tak, že on měl
probl
ém.
On měl
probl
ém,
protože tam měl tisíce uprchlíků,
migrant
ů,
říkejme jim, jak chceme, kteří chtěli
do N
ěmecka.
A on té
paní
Merkelové
prostě
volal a tak nějak se domluvili na tom, že ten Dublin poruší
společně. A porušili ho. Prostě ona mu řekla, ať mu ty lidi
tam, ať ty lidi tam pošle, do toho Německa… Víte o tom, že
Česká republika za poslední měsíce
p
řijala
zhruba padesát
Venezuelan
ů,
kteří utíkají před budováním komunismu ve Venezuele? Ano, jsou
to naši krajani ze třetího, ze čtvrtého
kolena. Ale jsou tady. A já žádné
demonstrace
tady nevidím.


Zuzana
Majerová Zahradníková (ODS)

Potom,
jak už tady bylo řečeno,
ten pejorativn
í
nádech vůči USA nebo vůči
Ma
ďarsku,
já ba naopak na rozdíl od vás silně stojím v podpoře pana
Orbána
a v
ůbec
toho, jakým způsobem se maďarská politika vyvíjí. Takže nás
laskavě neházejte
všechny do jednoho pytle. Toť poznámka číslo dvě.


Jiří
Kohoutek (SPD)

Jak
tu dnes všichni sedíme, asi nikdo nemá zájem, aby se tu zvýšila
kriminalita, aby se prováděla ženská obřízka, aby nezletilí po
ulicích prodávali drogy, aby muži vraždili své
sestry,
dcery pro pochybnou čest, aby zločinecké
bandy
znásilňovaly a prodávaly ženy a děti, aby ženy chodily oblékané
jako
v pytlích na odpadky. Komu se po tom stýská, má šanci si to
denně užívat v západní Evropě všude tam, kde se migranti
z Afriky a Blízkého
východu usadili.


Radek
Koten (SPD)

Máme
zde rok 2018, který přináší bohužel
dal
ší
nátlak na naši republiku, ale tentokrát
z
 pera
OSN, nicmé
opět podporovaný našimi západními sousedy, Německem, Francií a
dal
šími
státy prostřednictvím projektu nazvaného
Evropská unie. Arogantní chování europarlamentu vůči
suverénnímu
státu Maďarsku jsme viděli v přímém
p
řenosu
a je bláhové
si
myslet, že tato instituce bude konat jinak než silou.


Monika
Jarošová (SPD)

Naše
republika patří doposud ke státům s nejpropracovanější
azylovou politikou, která nám
umo
žňuje
odmítat potenciálně rizikové
osoby,
ovšem jediným podpisem o tuto svou výhodu přijdeme. Vyzývám
proto českou vládu, aby uvedený pakt po vzoru USA a Maďarska
odmítla. Pokud to neudělá, může způsobit to, že se za pár let
bude naše země potýkat se stejnými problémy,
jaké
vidíme
v zemích západní Evropy, které
prosazovaly
vstřícnou migrační politiku. Nechci se dožít toho že z Teplic
nebo Brna bude druhé
předměstí
Paříže.


Miroslava
Němcová (ODS)

Chci
připomenout, že jsme bohatou společností, patříme mezi nejlépe
ekonomicky prosperující státy světa. Není možné,
abychom řekli, že bohatá demokratická, svobodná společnost,
společnost matek a otců, není připravena se postarat o padesát
d
ětí,
které
nemají
rodiče. Mně se zdá, že to je základní otázkou vůbec toho, zda
společnost má před sebou nějakou budoucnost, jestliže odmítne
základní lidskou pomoc, pomoc tomu nejbezbrannějšímu tvoru, tedy
pomoc dětem. Proto se k tomu vyjadřuji.


Karel
Schwarzenber (TOP 09)

Údajně
se za měsíc chystá oslava stého
výročí 28. října 1918. Vzhledem k tomu, že jsme se dávno
vzdali myšlenky Československa, že zde zdatně bojujeme proti
nosné
myšlence
Tom
áše
Garrigue Masaryka o evropanství a nadáváme na Evropu a teď
jsme se také
vzdali
jeho velké
myšlenky,
o které
mluvím,
totiž humanity, a projevujeme státní politikou antihumánní,
proti sirotkům, proti uprchlíkům, proti dětem, tak bych prosil,
aby ty oslavy 28. října kvůli přemíře pokrytectví byly
odřeknuty. Protože bych se styděl vzpomínat na to, co jsme v roce
1918 nastoupili. Děkuji mnohokrát.


Pavel
Jelínek (SPD)

V této
souvislosti někde slyším o vykrádání politického
programu SPD panem premiérem
Babišem. Tak mě to nijak nepohoršuje. Právě naopak mě to
naplňuje hrdostí, že naše
antip
řistěhovalecká
část programu dostává prostor v médiích,
i když z jiných
úst.
Pokud bychom v této
oblasti nevyvinuli dostatečný tlak, tak se o ní dodnes
debatovat nebude. Možná i
proorb
ánovský
postoj pana premiéra
by nebyl tak jasný bez důsledného
působení našeho hnutí v otázce nelegální imigrace.


Marek
Výborný (KDU-ČSL)

To,
co tady zaznělo, je přesně jenom vrchol populismu a jsou to výroky
těch, kteří tady obchodují se strachem. Proti tomu my se stavíme,
protože to zcela nemístným způsobem posouvá celou věc někam
jinam. Když se podíváte do toho paktu, tak nic takového
o žádné
ilegální
migraci tam není, tak to prosím tady nepodsouvejme. Opravdu žádného
ileg
álního
migranta v
 ČR
m
ít
nemůžeme a od toho je tady vláda, aby toto také
zajistila.


Marian
Jurečka (KDU-ČSL)


si myslím, že kdyby Sir Nicolas Winton si kladl otázky: Nemohou se
ti Čechoslováci bránit sami? Nemají ty
d
ěti
náhodou rodiče? Nejsou moc staré
ty
d
ěti,
které
zachraňoval
Sir Nicolas Winton. Kam jsme se to posunuli, proboha? Tady lidé
před
sedmdesáti lety byli ochotni riskovat svůj život, pomoci někomu
bližnímu i někomu, kdo byl třeba ze zahraničí, a my tady v době
největšího blahobytu, v době technologií, kdy jsme schopni
prověřit, jestli je bezpečné
ty
lidi přijmout v České
republice,
zpochybňujeme nutnost pomáhat, ten princip? To je pro mě něco
naprosto neuvěřitelného.


Jana
Levová (SPD)

Máme
pomáhat sirotkům v Sýrii. Já říkám, nejsou náhodou i na
Ukrajině? Proč neřešíme sirotky na Ukrajině? Tam není válka?
Tam jsou bohatí? Proč tady budeme pět hodin mluvit o sirotcích
ze Sýrie a nezamyslíme se nad tím, kde v dalších
zemích jsou sirotci. Proč není
poslanec, který by zajel na Ukrajinu a podíval se, jak tam ty lidi
žijí, jaké
jsou
tam děti, v jakých podmínkách jsou tam děti? Opováží se
někdo jet na Ukrajinu z našich poslanců, aby nedostal
mediální masáž, kam se to vydal? O tom bychom si tady měli
povídat.


Karel
Krejza (ODS)

Myslím
si, že bychom měli pomáhat,
t
ěm
lidem, potřebným lidem, ale absolutně rezignovat na ochranu našeho
prostoru, naší civilizace, naší kultury, to je špatně, a to
podle mě tento dokument v konečném
důsledku říká, a to je na něm to, co mi vadí. Navíc
v některých
článcích
je v přímém
rozporu v tom, co prosazuje dneska naše
vl
áda,
protože říká, že bychom neměli odvádět inteligenci z daných
zemí,
ale my p
řece
chceme z úst našich vládních představitelů úplně něco
jiného.
My chceme pro naše firmy zajistit kvalifikované
pracovníky
a kvalifikované
pracovní
síly, a to jsou třeba
l
ékaři.
To je jasná inteligence, to by byli inženýři, to je také
jasná
inteligence.


Mikuláš
Peksa (Piráti)


bych vám chtěl poděkovat za tuto zajímavou, asi tak čtyřhodinovou
debatu, která byla nepochybně plodná a všechny nás obohatila.
Dovolil jsem si hrubě odhadnout, kolik by tak stálo, kdyby dvě sta
tak dobře
placen
ých
lidí, jako jsme my, v nějakém
podniku čtyři
hodiny řešilo nějaký problém.
Odhadl jsem to zhruba na půl milionu korun. Myslím si, že je to
zajímavá částka a jsem pevně přesvědčen,
že
to fin
ální
usnesení, na kterém
se dnes usneseme, bude skutečně stát za to.

Není zde článek celý?